Følg Eiendom Norge

Solid lovarbeid for forbrukerne

Pressemelding   •   jun 04, 2021 10:00 CEST

Foto: Johnny Vaet Nordskog.

- Eiendom Norge støtter Eiendomsmeglingslovutvalgets forslag til endringer av lov om eiendomsmegling, som i dag ble overlevert finansminister Jan Tore Sanner (H), sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

- Vi er svært tilfredse med det grundige arbeidet som utvalget har utført. Det var Eiendom Norge som i 2015 tok initiativ til en revidering av lov om eiendomsmegling med 28 forenklings- og forbedringsforslag som ble overlevert daværende finansminister Siv Jensen (Frp). Med dagens NOU har vi fått gehør for de fleste forslagene våre, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

- Utvalgets forslag innebærer en forbedring av transaksjonssystemet for kjøp og salg av bolig og eiendom i Norge, og øker forbrukertrygghet i det norske boligmarkedet. Dette er svært positivt da kjøp av bolig er den desidert største investeringen nordmenn gjør i livet, sier han.

Mer trygghet og godt omdømme

I hovedtrekk mener utvalget at eiendomsmeglingsloven fra 2007 med forskrifter og senere endringer har fungert på en god måte.

Utvalget ser derfor ikke behov for store endringer i gjeldende lov, og understreker betydningen av at sentrale bestemmelser videreføres.

- Omdømmeundersøkelser tyder på at 2007-loven har fungert godt. Blant annet Norsk Kundebarometer fra Handelshøyskolen BI viser en kraftig forbedring av tilliten til bransjen det siste ti-året.

- Like fullt er det behov for enkelte endringer for et enda bedre boligmarked, sier Lauridsen.

Enklere og bedre lovverk

- Vi er spesielt fornøyde med at utvalget vil komme praksisen med hemmelige bud til livs. Det vil skape et mer transparent og rettferdig boligmarked, sier han.

Det samme gjelder forslagene om kupping. Flertallet i utvalget foreslår at kupping bør vurderes å reguleres i avhendingsloven, som er loven som regulerer kjøp og salg av bruktbolig i Norge.

- Eiendom Norge er positive til at enkelte deler av transaksjonslovverket, som i dag reguleres i lov om eiendomsmegling, heller bør reguleres i avhendingsloven. Derfor støtter vi dette forslaget, sier han.

I sum vil mange av forslagene i NOUen innebære forenklinger av regler for eiendomsmeglingsbransjen som har skapt byråkrati og økte kostnader for forbrukerne.

Strengere egnethetskrav og nytt konsesjonssystem

Utvalget forslår skjerpete egnethetskrav til fagansvarlig og andre ansatte i et eiendomsmeglingsforetak. Dessuten foreslår de å gi Finanstilsynet en hjemmel til å forby personer å ha roller innen eiendomsmegling som ikke oppfyller egenhetskrav.

- Vi støtter dette, da dette vil gi økt trygghet i eiendomshandelen både for forbruker, eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmegler, sier Lauridsen.

Utvalget går også inn for forenklinger av konsesjonssystemet med ulike konsesjoner for bolig, utleie og næring.

- Etter vårt syn er dette naturlig fordi næringsmegling ikke henvender seg til forbrukermarkedet, men et profesjonelt marked. Det er derfor riktig å differensiere disse konsesjonene, sier Lauridsen.

- I sum er vi svært tilfreds med at det bredt sammensatte lovutvalget har kommet til så mange kloke vurderinger og gode forslag.

- Vi håper og tror et bredt flertall i Stortinget vil stille seg bak lovforslaget, når loven kommer dit for behandling, avslutter Lauridsen.

For mer informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.