Gå videre til innhold
Daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger, administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl og administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.Foto: Erik Lundesgaard
Daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger, administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl og administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.Foto: Erik Lundesgaard

Pressemelding -

Kraftsamling i bolig- og bygningspolitikken

Boligprodusentene, Eiendom Norge, Leieboerforeningen og Norsk Eiendom mener en regjering med Ap og Sp må ha en bolig- og bygningsminister med bredt politisk ansvar.

I Ap og Sp sine partiprogrammer for 2021-24 er bolig- og bygningspolitikken viet stor oppmerksomhet.

Bolig er en av pilarene i det norske velferdssamfunnet ved siden av arbeid, helse og utdanning.

- Skal en ny regjering bevare den norske boligmodellen må terskelen for å bli boligeier senkes, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Fragmentert politisk ansvar

Bolig- og byggenæringen er en av Norges viktigste næringer. Derfor trenger denne sektoren helhetlig politisk styring med en egen bolig- og bygningsminister.

- Det politiske og faglige ansvaret for boliglovgivningen i Norge er fragmentert, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

- En ny regjering må samle mer ansvar for bolig- og bygningslovgivningen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ansvar som kan flyttes er blant annet bustadoppføringslova, avhendingslova, håndverkertjenestelova som i dag er i Justis- og beredskapsdepartementet og bygningsenergidirektivet hos Olje- og energidepartementet, sier han.

Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende

Det demografiske behovet tilsier at skal det bygges 300 000 boliger i Norge på 2020-tallet.

- De siste 20 årene har det vært stor befolkningsvekst i Norge og samtidig bygget for få boliger målt mot det demografiske behovet. Lavere i renter i kombinasjon med flaskehalser for boligbygging har gitt sterk boligprisvekst i mange områder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge

- En ny regjering må ha full oppmerksomhet på at det blir bygget nok boliger i Norge, for tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, sier han.

KMD er bolig- og bygningsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i dag ansvaret for den praktiske boligpolitikken, og fikk mer ansvar under Solberg-regjeringen med overføringen av plan-delen i plan- og bygningsloven i 2013.

- Derfor bør de ha ansvar for enda flere lover på området, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

– KMD er de som har best kontakt med bransjen, og har størst forståelse for hvordan fag og regelverk bør utformes på bolig- og bygningsområdet. De vet best hvor skoen trykker fordi de ser konsekvensene av endringer i markedet og behovet for endringer og sammenhenger mellom lovverk, sier hun.

Flere leietakere under Solberg

De siste årene har det vært en markant nedgang antall boligeier blant de mest de laveste inntektene i Norge.

- Jonas Gahr Støre (Ap) har uttalt Arbeiderpartiet ønsker å levere en stortingsmelding med en gjennomgang boligpolitikk og virkemidlene for boligmarkedet, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.

- Dette er et viktig initiativ sammen med en egen bolig- og bygningsminister, og her må ikke leiemarkedet glemmes. Det er viktig å gjennomgå regelverket for boligutleie med rettigheter og plikter, samt se hele boligpolitikk for eie- og utleiemarkedet i sammenheng. Vi trenger begge sektor for å dekke boligbehovene i det norske samfunnet, sier Aasen.

Om organisasjonene:

Boligprodusentene er foreningen for de kvalitetsbevisste produsenter av boliger og fritidsboliger i Norge.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Leieboerforeningen er en interesseorganisasjon som taler boligforbrukernes syn i lokale og nasjonale saker.

Norsk Eiendom er bransjeforeningen for eiendomsaktører i Norge.

Lover/ansvar som må sorteres under en bolig- og bygningsminister:

  • Plan og bygningsloven med forskrifter. (I dag hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
  • Bustadoppføringslova, Avhendingslova, Håndverkertjenestelova, Sameieloven, Tinglysingsloven (I dag hos Justis- og beredskapsdepartementet).
  • Bygningsenergidirektivet. (I dag hos Olje- og energidepartementet).
  • EUs taksonomi for bolig og byggsektorer. (I dag hos Finansdepartementet).
  • Enova virkemidler for bygg og eiendom. (I dag hos Klima- og miljødepartementet).

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987