Følg Eiendom Norge

Forenklinger og forbedringer av eiendomsmeglingsloven

Pressemelding   •   jan 10, 2017 15:19 CET

Finansminister Siv Jensen (Frp) og Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer. Foto: Erik Lundesgaard

- Vi mener Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen (Frp) kan gjøre enkelte mindre forenklinger og forbedringer av lov om eiendomsmegling uten et omfattende utvalgsarbeid, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

I et brev sendt Finansdepartementet 10. januar 2017 ber Eiendom Norge Finansdepartementet gjøre flere mindre forenklinger og forbedringer av lov om eiendomsmegling uten å nedsette lovrevisjonsutvalg.

Behov for forenklinger

– Ny lov om eiendomsmegling ble vedtatt i 2008, og loven har siden den gang virket uten vesentlig endringer. I tråd med regjeringens ambisjoner om forenkling av lover og tidstyv-prosjektet mener vi regjeringen uten å svekke forbrukervernet kan gjøre mindre endringer av loven, sier Eiendom Norge-direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Vi foreslår blant andre annet å fjerne meldingsordningen til Finanstilsynet ved opprettelse av filialer, utvidelse av kravet av politiattest for medhjelpere og fullmektiger, opphevelse av plikt til å skrive regning med timer, presisering av medhjelpers anledning til å gi opplysninger, og å gjøre styret ansvar for klientmidlene for nevne noen av forslagene, sier Dreyer.

Oppgjørsutvalg

Eiendom Norge oversendte 30. april 2015 Finansdepartementet et omfattende notat med forslag til lovrevisjon utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet Grette. På grunn av en evaluering av oppgjørsordningen i eiendomsmeglingsbransjen av et utvalg nedsatt av Finanstilsynet høsten 2015 avventet departementet Eiendom Norges innspill.

Finanstilsynet støttet også Eiendom Norge forslag til en revisjon i et brev til Finansdepartementet i november 2015.

Les mer om evalueringen av oppgjørsordningen her og her.

Les kronikk om oppgjørsordningen i Finansavisen her.

Brev til departementet

I brevet skriver Dreyer:

Eiendom Norge mener at departementet kan slutte seg til en rekke av Eiendom Norges forslag til endringer, uten at det krever behandling i et omfattende utvalg.

I vedlagte forslag til endringer (vedlegg 1) har vi i dette brevet trukket ut det vi mener er forslag som vil raskt medføre forenklinger, fornying, trygging av transaksjoner og bedre forbrukervern. Øvrige av våre forslag er også viktige, men de krever sannsynligvis en grundigere gjennomgang.

For mer utfyllende argumentasjon knyttet til forslagene, så henviser vi til fullstendig rapport oversendt departementet i 2015. Vi har for ordens skyld lagt det ved dette brevet på ny (Vedlegg 2).

Eiendomsmeglerens rolle som uavhengig mellommann bygger på et solid forbrukervern. Det er oftest ingen motsetning mellom bransjens interesser og vernet av forbrukerne. Lovverket inneholder en omfattende og positivrettslig forbrukervernregulering, og enkelte av endringsforslagene angår slike regler. Når det fremsettes slike endringsforslag, bygger det gjennomgående på at gjeldende regulering ikke gir reelle forbrukerverneffekter eller at effekten er så begrenset at kostnadene ikke står i et rimelig forhold.

Møte med statssekretæren

I et møte med statssekretær Tore Vamraak (H) 10. januar presenterte Eiendom Norge forslagene.

– Vi er glade for at statssekretæren og politisk ledelse tar våre forslag til forenklinger på alvor og vil gjennomgå dem i løpet av kort tid, avslutter Dreyer.

Les de konkrete forslagene forenklinger og forbedringer her.